BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Friday, March 15, 2013

[Demo] Đề thi thử Hóa Học số 1.


Câu 1: Cho phản ứng: CH3CH=C(CH3)CH+ K2Cr2O+ H2SO4  
                                                     CH3COOH + CH3COCH+ Cr2(SO4)3 + K2SO+ H2O
Tổng các hệ số là số nguyên nhỏ nhất đứng trước chất khử và chất oxi hóa để phản ứng trên cân bằng là
 A : 5
 B : 6
 C : 14
 D : 2
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Ba, K  vào nước thu được x gam khí H2. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là
 A : (m  + 71x) gam. 
 B : (m  + 35,5x) gam.
 C : (m  + 142x) gam.
 D : (m  + 17,75x) gam.
Câu 3: Để hòa tan hết một mẫu kẽm trong dung dịch HCl ở 200C cần 6 phút. Cũng mẫu kẽm đó tan trong dung dịch axit nói trên ở 300C trong 3 phút. Hỏi để hòa tan hết mẫu kẽm đó trong dung dịch axit nói trên ở 800C cần thời gian bao lâu?
 A : 45 giây.
 B : 25 giây.
 C : 5,625 giây.
 D : 9,45 giây.
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05 mol KOH; 0,05 mol Ba(OH)2. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng
 A : (m + 6,6) gam
 B : (m - 5,05) gam
 C : (m - 11,65) gam
 D : (m - 3,25) gam.Click: Các bạn truy nhập vào địa chỉ này để xem bản hoàn thiện
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.