BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, May 11, 2016

07 Đời linh mục Gia Ân

1. Từ ngày con tiến lên bàn Thánh, con tiến lên bàn Thánh Chúa, dâng lên
của lễ Tình Yêu, dâng lên của lễ toàn thiêu. Con linh mục, con nào có
công trạng gì mà dâng lên Chúa. Con nào biết lấy gì để dâng Thánh Lễ mọi
ngày.
ĐK. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ Hồng Ân.
2. Từ ngày con tiến dâng lời kinh, con cất cao lời tụng ca: Vinh
danh Thiên Chúa là Cha. Câu kinh vọng khắp gần xa. Con linh mục sớm
chiều sống trong kinh nguyện, trọn niềm yêu mến. Chung lời với Giáo Hội,
ngày đêm con tán dương Ngài.
3. Từ ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời ngôn sứ. Hăng say
gởi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa
cho muôn người và cho thế giới sứ điệp Thánh Ân của Người để soi tìm đến
quê Trời. 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.