BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Wednesday, May 11, 2016

06 Một đời theo Chúa Gia Ân

1. Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải *** mưa nắng đổ.
Trọn tình yêu làm hành trang. Cuộc đời con hiến thân vì muôn vàn tội
nhân. Dù bão tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù
thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tìn.
Đk. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con. Lấy chi báo đền tình
Ngài như biển lớn. Mai đây trên *** đường dài, khi lắng lo giữa trần ai,
thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.

 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.