BREAKING NEWS
Chia sẻ là niềm vui

Thursday, January 3, 2013

Kỹ năng tự học qua sách – cách thức R2A2Đ tiếp cn nhng li ích có sn t mt cun sách h tr bn thành công, đu tiên bn phi chun b cho mình kh năng tiếp cn thông tin mt cách hiu qu. Có 2 nguyên tc như sau:
Nguyên tc 1: Hãy hc cách Nhn biết(Recognize), Liên h (Relate), Thu hiu(Assimilate) và Áp dng (Apply) nhng nguyên tc, k thut và phương pháp t nhng điu mà bn thy, nghe, đc hoc tri nghim mà có th nh chúng, bn s đt được nhng mc tiêu ca mình. Chúng được gi là Cách thc R2A2.
R2 được viết tt t Nhn biết (Recognize), Liên h (Relate) và A2 được viết tt ca Thu hiu (Assimilate) và Áp dng (Apply).
Nguyên tc 2: Hãy điu khin suy nghĩ, kim soát cm xúc và t hoch đnh s phn ca chính bn bng cách thúc đy bn thân đt được nhng mc tiêu quan trng.
Trong quá trình áp dng cách thc này, hãy luôn gi nhng mc tiêu trong tâm trí bn và sn sàng đ tiếp nhn nhng thông tin hu ích.
Khi bn đc, hãy tp trung vào nhng ni dung có liên quan đến mc tiêu ca bn. Hãy đc như th tác gi viết riêng cho bn. Hãy gch dưới nhng câu văn hoc đon văn mà bn cm thy quan trng đi vi mình.
Viết ngay ngoài l cun sách khi bn gp nhng ý tưởng làm bn hng khi, hay nhng ý kiến phù hp vi li ích ca bn.
Khi bn đc và áp dng Cách thc R2A2, phn th hai (phn A2 – Thu hiu và Áp dng) là quan trng nht. Có rt nhiu người đã lướt nhanh qua phn này và có khuynh hướng né tránh nó. Đây cũng chính là nhng người luôn vin c hoc đ li cho người khác v s tht bi ca h. Nếu như bn không hành đng thì nhng cun sách dng này s không mang li tác dng xng vi s tin bn b ra mua nó.
 
Copyright © 2014 Fomica Sharing.